Asset Publisher

« Back

??a ?i?m thuê xe máy Tuy Hòa Phú Yên ch?t l??ng hàng ??u

N?u nh? b?n ?ang có d? ??nh du l?ch Tuy Hòa Phú Yên trong th?i gian s?p t?i. Có l? b?n s? c?n b? túi nh?ng ??a ch? cho thuê xe máy Tuy Hòa Phú Yên uy tín d??i ?ây. B?i nh?ng ??a ?i?m du l?ch nh? Gành ?á ??a, Bãi Xép, Cù Lao Mái ?èo C?..r?t thích h?p cho vi?c di chuy?n b?ng xe máy. D??i ?ây là g?i ý c?a MOTOGO v? ??a ?i?m thuê xe máy Tuy Hòa Phú Yên uy tín nh?t.

TOP c?a hàng cho thuê xe máy Phú Yên uy tín

Cô Bé 

C?a hàng n?m ? TT Phú Yên nên r?t thu?n ti?n trong vi?c nh?n và tr? xe. S? l??ng xe cung c?p h?n 100 chi?c b?n d? dàng ch?n ???c 1 chi?c ?ng ý khi ??n thuê t?i c?a hàng. Nh?ng m?u xe ph?c v? khách hi?n t?i.

 

Xe tay s? g?m Suzuki, Jupiter, Wave… giá thuê 90.000 ??n 120.000? ngày

 

Xe tay ga m?i c? g?m Nouvo Lx, Janus, Vision, Ab… Giá Thuê 130.000 ??n 180.000 ngày

 

Xe tay côn giá h?i cao chút 250.000 ngày v?i ?i?u ki?n c?c 25 tri?u

 

D?ch v? và th? t?c t?i c?a hàng Cô Bé ??n gi?n nh? Không c?n ??t c?c ti?n, Ch? c?n gi?y t? tùy thân liên quan. Giao xe t?i khách s?n nhà ngh? b?n xe mi?n phí. N?u nh? giao ???ng xa có th? tính phí 1 l?n ?i 50.000?.

Thông tin liên h?:

 

??a ch?: 264 Tr??ng Chinh, Ph??ng 7, Tuy Hòa, Phú Yên

 

?i?n tho?i: 091 411 01 10

D?ch v? cho thuê xe máy ? Phú Yên – Rjn

??a ch? cho thuê xe máy Tuy Hòa Phú Yên này có th?i gian ho?t ??ng lâu nên ch?t l??ng xe khá b?p bênh. Nh?ng n?m g?n ?ây c?a hàng ?ã c?p nh?t m?t l??ng xe ??i m?i ?? ph?c v? khách hàng. Bên c?nh ?ó c?ng còn nh?ng chi?c xe ??i r?t c? hi?n v?n ?ang ???c s? d?ng t?i ?ây. ?? ??m b?o an toàn b?n nên h?i k? v? lo?i xe mà mình s? nh?n tránh r?i ro.

 

Bên c?nh ?ó l??ng xe có s?n c?a c?a hàng không nhi?u nên hãy g?i ?i?n ??t xe tr??c nhé. ??c bi?t trong mùa du l?ch cao ?i?m t?i Phú Yên b?n nên g?i s?m vài ngày ?? ??m b?o có xe cho b?n. Trong tr??ng h?p b?n mu?n thuê xe s? l??ng l?n thì mình khuyên b?n nên sang c? s? khác ?? nh?n ???c d?ch v? t?t h?n.

 

M?t khác c?a hàng c?ng cung c?p d?ch v? giao nh?n xe trong thành ph? nên r?t ti?n cho du khách. Khi s? d?ng d?ch v? này b?n s? ?? công h?i ???ng và chi phí di chuy?n. Nh? v?y b?n còn có thêm th?i gian ngh? ng?i tr??c khi b?t ??u m?t chuy?n hành trình m?i th?t tuy?t v?i n?a. C?ng nh? có th? t? Phú Yên di chuy?n thu?n ti?n ?? thuê xe máy Quy Nh?n khám phá mi?n bi?n ??p nh?t Vi?t Nam.

 

Thông tin liên h?:

 

?i?n tho?i: 0971 945 988

??a ch?: 31 Tr?n Quý Cáp, Ph??ng 3, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

Anh Sang 

là m?t trong nh?ng c? s? chuyên kinh doanh cho thuê xe máy ? Tuy Hòa Phú Yên uy tín ch?t l??ng. Là ?i?m ch? không còn xa l? ??i v?i các b?n ph??t. Nh?ng chi?c xe t?i c?a hàng ch?c ch?n kh?e m?nh ?i ???ng dài hay ?èo d?c r?t t?t. V?i nh?ng ?i?u ki?n cung c?p ??n khách hàng khá t?t xe sau khi s? d?ng xong ??u ???c ki?m tra chùi r?a ngay. Không có xe kém ch?t l??ng hay c? ?? giao cho khách.

 

Giá c? l?i v?a túi ti?n khách du l?ch hay nh?ng b?n sinh viên yêu thích ph??t có th? thuê. N?u nh? thuê lâu dài s? ???c gi?m giá tr?c ti?p trên t?ng ti?n thanh toán

Thông tin liên h?:

 

??a Ch?: 19 ???ng Lê Thánh Tôn- P1- TP Tuy Hòa- Phú Yên.

 

?i?n Tho?i:  0934 074 522

Ngoài ra, d??i ?ây là các ??n v? khác b?n có th? l?a ch?n. ?ây là các ??n v? mình ch?a tr?c ti?p tr?i nghi?m nh?ng ???c ?ánh giá c?ng khá ok. 

+ C?a hàng cho thuê xe máy Liên C??ng: Giá thuê xe t? 100k-150k. ??t xe liên h?: 0949 537 010 ho?c 0946 956 881. ??a ch?:  22 Tr?n Bình Tr?ng, Tp,Tuy Hòa, Phú Yên. 

+ C?a hàng cho thuê xe máy Rjn: Giá thuê xe t? 100k-150k. ??t xe liên h?: 0971 945 988 ho?c 01666 661 221. ??a ch?: 31 Tr?n Quý Cáp, Ph??ng 3, TP.Tuy Hòa. 

+ C?a hàng cho thuê xe máy M?n V?: Giá thuê xe t? 100k-150k. ??t xe liên h?: 0935 356 893 ho?c 0935 356 901. ??a ch?: 31 Tr?n Quý Cáp, Ph??ng 3, Tp Tuy Hòa. 

+ C?a hàng cho thuê xe máy c?a anh Hùng: Giá thuê xe t? 100k-150k. ??t xe liên h?: 0941 000 019. ??a ch?: 171 Lê Du?n, Ph??ng 7, Tp Tuy Hòa. 

+ C?a hàng cho thuê xe máy Phú Yên: Giá thuê xe t? 100k-150k. ??t xe liên h?: 0917 251 170 – 0913 707 446. ??a ch?: 163 Nguy?n Công Tr?, Ph??ng 4, Tp Tuy Hòa.

Kinh Nghi?m thuê xe máy Tuy Hòa Phú Yên

C?ng nh? th? t?c thuê xe t?i các t?nh thành khác ? Tuy Hòa Phú Yên khá ??n gi?n c?a hàng c?n b?n cung c?p th? c?n c??c và gi?y phép lái xe

 

Ch?n xe b?n nên ??n t?i c?a hàng. ?? ki?m ???c xe ??m b?o nh?ng yêu c?u khi thuê

 

Ki?m tra xe xem có h? h?ng hay không r?i nh?n n?u có báo ngay cho nhân viên phí cung ?ng

 

H?p ??ng b?ng v?n b?n rõ ràng nên ??c k? xem nh?ng ?i?u kho?n m?c l?c tr??c khi thuê

 

Xem cách tính gi? cho thuê nh? th? nào

 

Khi xe h? h?ng có v?n ?? v? máy móc h?i xem phía d?ch v? có lo ???c chi phí phát sinh hay h? tr? gì không

 

Thuê nhi?u xe có gi?m giá không

 

L?u ý không t? ý khi xe b? s? c? d?c ???ng

Trên ?ây là các ??n v? thuê xe máy giá r? và ch?t l??ng, mình xin g?i t?i b?n tham kh?o. R?t hy v?ng chúng h?u ích cho chuy?n ?i du l?ch Phú Yên s?p t?i c?a b?n! Mình là Giun ??t, chúc b?n có chuy?n ?i Phú Yên th?t vui v? và nhi?u k? ni?m!!!

XEM THÊM:

https://motogo.vn/thue-xe-may-tai-hue/

https://motogo.vn/thue-xe-may-con-dao/

https://motogo.vn/thue-xe-may-quy-nhon/

https://motogo.vn/thue-xe-may-phan-thiet/

http://sodulich.tphcm.gov.vn/web/motogo/home/-/blogs/195426

https://www.wantedly.com/id/motogo

https://gfycat.com/@motogo

https://hearthis.at/motogo/

https://stocktwits.com/motogo

http://vietnamtourism.vn/index.php/news/items/24494

https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/36853

http://vietnamtourism.vn/index.php/news/items/24510

https://www.lonelyplanet.com/profile/MOTOGO

https://www.twitch.tv/motogovn

https://radio-channel10.de/en/web/motogovn/home/-/blogs/bo-tui-ngay-5-%C4%91ia-%C4%91iem-cho-thue-xe-may-con-%C4%91ao-uy-tin-gia-re-1?_33_redirect=https%3A%2F%2Fradio-channel10.de%2Fen%2Fweb%2Fmotogovn%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

https://www.jsm.gov.my/web/motogo/home/-/blogs/bo-tui-ngay-5-%C4%91ia-%C4%91iem-cho-thue-xe-may-con-%C4%91ao-uy-tin-gia--1?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.jsm.gov.my%2Fweb%2Fmotogo%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://sodulich.tphcm.gov.vn/web/motogo/home/-/blogs/bo-tui-ngay-5-ia-iem-cho-thue-xe-may-con-ao-uy-tin-gia--1?_33_redirect=http%3A%2F%2Fsodulich.tphcm.gov.vn%2Fweb%2Fmotogo%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/motogo/home/-/blogs/bo-tui-ngay-5-%C4%91ia-%C4%91iem-cho-thue-xe-may-con-%C4%91ao-uy-tin-gia-re-1?_33_redirect=http%3A%2F%2Ftarnobrzeg2.demo.eo.pl%2Fweb%2Fmotogo%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/motogo/home/-/blogs/bo-tui-ngay-5-%C4%91ia-%C4%91iem-cho-thue-xe-may-con-%C4%91ao-uy-tin-gia-re-1?_33_redirect=http%3A%2F%2Ftarnobrzeg2.demo.eo.pl%2Fweb%2Fmotogo%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://sd-50592.dedibox.fr/group/control_panel/manage/-/blogs/bo-tui-ngay-5-%C4%91ia-%C4%91iem-cho-thue-xe-may-con-%C4%91ao-uy-tin-gia-re/maximized?doAsGroupId=1193352&refererPlid=1193360&_33_redirect=%2Fgroup%2Fcontrol_panel%2Fmanage%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26doAsGroupId%3D1193352%26refererPlid%3D1193360

http://sd-50592.dedibox.fr/group/control_panel/manage/-/blogs/bo-tui-ngay-5-%C4%91ia-%C4%91iem-cho-thue-xe-may-con-%C4%91ao-uy-tin-gia-re/maximized?doAsGroupId=1193352&refererPlid=1193360&_33_redirect=%2Fgroup%2Fcontrol_panel%2Fmanage%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26doAsGroupId%3D1193352%26refererPlid%3D1193360

https://www.honorarkonsulat.at/web/motogo/home/-/blogs/bo-tui-ngay-5-ia-iem-cho-thue-xe-may-con-ao-uy-tin-gia--1?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.honorarkonsulat.at%2Fweb%2Fmotogo%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://www.videovivo.it/web/motogo/home/-/blogs/bo-tui-ngay-5-ia-iem-cho-thue-xe-may-con-ao-uy-tin-gia--1?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.videovivo.it%2Fweb%2Fmotogo%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1