Blogovi

Vrati se na celu stranicu
« Nazad

Trung Tâm Chân Nguyên K? th?a Và Phát Tri?n

K? th?a tinh hoa c?a n?n ?ông y ngàn n?m, phát huy nh?ng ti?n b? c?a y h?c hi?n ??i, b?ng cái tâm và cái t?m c?a nh?ng ng??i th?y thu?c có trình ?? chuyên môn cao, Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên ?ã ?i?u tr? thành công cho hàng ngàn b?nh nhân m?c các ch?ng b?nh khó.

Xu h??ng tìm v? c?i ngu?n thiên nhiên, tin dùng ?ông y

N?n ?ông y Vi?t Nam có l?ch s? hàng ngàn n?m t? thu? vua Hùng d?ng n??c. ??n nay, các bài thu?c ?ông y v?n kh?ng ??nh ???c giá tr? và ch?ng minh tính hi?u qu?, ?áng tin c?y và ??c bi?t là không gây các tác d?ng ph?. H?u h?t các v? thu?c, bài thu?c trong y h?c c? truy?n ?ã ???c s? d?ng lâu ??i, sàng l?c qua nhi?u th? h?.

Ngoài ra, không ch? tác ??ng vào chính c?n b?nh c?n ?i?u tr?, ?ông y còn chú tr?ng ??n vi?c nâng cao s?c kh?e t?ng th? cho b?nh nhân, t? ?ó, ??t k?t qu? v?a b?n lâu, c? th? c?ng t?ng kh? n?ng mi?n nhi?m v?i nhi?u b?nh khác.

Chính nh?ng ??c ?i?m ?u vi?t ?ó, c?ng v?i vi?c s? d?ng các nguyên li?u là th?o d??c hoàn toàn t? thiên nhiên, trong ch?a b?nh nói chung, ?i?u tr? các v?n ?? v? da li?u nói riêng, ?ông y ngày càng ???c tin dùng, ?a chu?ng.


Các bài thu?c ?ông y ngày càng ???c tin dùng, ?a chu?ng.

Chân Nguyên - t?o d?ng t? ??c m? chân thành c?a ng??i th?y thu?c

Luôn tâm ni?m l??ng y là chìa khoá giúp b?nh nhân chi?n th?ng b?nh t?t, Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên xây d?ng ??i ng? nh?ng ng??i th?y thu?c t?n tâm, có trình ?? cao, h?t lòng vì ng??i b?nh. Giám ??c Trung tâm - bác s?, th?c s? Nguy?n Th? Ph??ng là m?t ?i?n hình nh? v?y.

Xu?t thân t? m?t gia ?ình b?n ??i làm ngh? b?c thu?c tr? b?nh da li?u, ngay t? nh?, bác s? Nguy?n Th? Ph??ng ?ã ?p ? ??c m? theo ?u?i ngh? y ?? v?n d?ng y h?c hi?n ??i ti?p t?c phát huy bài thu?c quý c?a gia ?ình. Sau 6 n?m mi?t mài h?c t?p t?i H?c vi?n Y h?c c? truy?n Tu? T?nh, ch? ti?p t?c ch??ng trình cao h?c và ?ã t?t nghi?p h?ng ?u th?c s? y h?c c? truy?n. ???c ti?p xúc v?i nhi?u b?nh nhân, ?úc rút thêm nhi?u kinh nghi?m quý, ch? càng tâm ni?m ph?i c? g?ng ?em l?i cu?c s?ng t?t h?n cho ng??i b?nh.

Ch? Ph??ng chia s?: “Càng h?c, càng làm, càng nh?n th?y có r?t nhi?u ?i?u c?n h?c h?i thêm. N?u quá trình khám và ?i?u tr? b?nh da li?u c?a ?ông y ??y ?p nh?ng khái ni?m tr?u t??ng v? âm d??ng, ng? hành, can, ph?, t?… thì Tây y ?em l?i cái nhìn chính xác, c? th? h?n t?ng lo?i b?nh”.

Chính vì v?y, ch? và ??i ng? y bác s? Chân Nguyên luôn xác ??nh, không ch?a b?nh m?t cách m? h?, mà ph?i qua xét nghi?m lâm sàng c?a Tây y, Chân Nguyên cam k?t ch?a lành b?nh da li?u, ??c bi?t là các b?nh nh? viêm da c? ??a, t? ??a, á s?ng... n?u s? d?ng ?úng li?u trình các bác s? ??a ra.

Xem thêm: Chân Nguyên ??ng hành cùng ch??ng trình “Vì s?c kh?e ng??i Vi?t” trên VTV2

Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên - N?i g?i tr?n ni?m tin y ??c

Trong l?n ??n th?m và làm vi?c t?i Chân Nguyên ngày 14-5, Th?y thu?c nhân dân, Ch? t?ch H?i ?ông y Hà N?i, ti?n s? Nguy?n H?ng Siêm ?ã ?ánh giá cao và dành nhi?u l?i khen ng?i v? n?ng l?c khám ch?a b?nh v? da t?i Chân Nguyên. Ti?n s? Siêm kh?ng ??nh: “Trung tâm ?ã k?t h?p nhu?n nhuy?n gi?a y h?c c? truy?n v?i y h?c hi?n ??i ?em l?i l?i ích cao nh?t cho b?nh nhân”.

V?i s? m?nh trao cho b?nh nhân lòng tin và s? chân thành, Chân Nguyên ?ang d?n tr? thành m?t trung tâm da li?u ?ông y hàng ??u, ???c ng??i b?nh g?i tr?n ni?m tin t?i Vi?t Nam. Chân Nguyên ???c ?ông ??o b?nh nhân tin c?y, tìm ??n nh? th? hi?n nh?ng giá tr? khác bi?t:

  • Chân Nguyên ?ã ???c S? Y t? Hà N?i c?p gi?y phép ho?t ??ng.
  • Trung tâm có các bác s? chuyên môn cao, t?n tâm v?i ngh? và v?i ng??i b?nh.
  • Chân Nguyên nói không v?i khám b?nh online và s? d?ng corticoid trong ?i?u tr?.

??i ng? bác s? t?i Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên.

Corticoid trong l?nh v?c da li?u ?ang ???c coi là th?n d??c c?a tây y nh?ng nó là con dao hai l??i, gây loãng x??ng, loét d? dày, t?ng huy?t áp, gây huy?t kh?i làm ngh?n m?ch, gi?m s? ?? kháng c?a c? th? d? d?n ??n nhi?m trùng… ?ây chính là lý do Chân Nguyên tuy?t ??i không s? d?ng corticoid trong ?i?u tr? b?nh.

Bên c?nh các v? thu?c nh?: Tiêu s?ng th?y, M?c h?ng bì, H?a d??c thang..., Chân Nguyên s? d?ng các bài thu?c c? ph??ng nh? T? v?t tiêu phong ?m (dành cho ng??i b?nh mãn tính), B? trung ích khí, Quy t? thang… Nh?ng bài thu?c c? ph??ng ??u ???c các bác s? gia gi?m, ?i?u v? ?? phù h?p v?i c? ??a t?ng b?nh nhân giúp ng??i b?nh l?y l?i cân b?ng âm d??ng, ph?, t? ?i?u hòa giúp c? th? t? ch?a lành v?t th??ng, t? ?ó tr? t?n g?c c?n nguyên c?a b?nh.


Ng??i b?nh khám b?nh t?i Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên.

T?t c? ??i ng? y, bác s? c?a Chân Nguyên ??u tin r?ng: Nh?ng gì xu?t phát t? trái tim s? ch?m t?i trái tim. B?n không ch? ???c ch?a lành b?nh v? da mà còn ???c s? chia m?i n?i ni?m, nh?n l?i nh?ng l?i gi?i cho m?i ?u t? trong cu?c s?ng b?ng s? chân thành, ?m áp trong t?ng c? ch?, hành ??ng.

Trung tâm Da li?u ?ông y Chân Nguyên:

??a ch?: SS? 50, Ph? D??ng Khuê, Ph??ng Mai D?ch, Qu?n C?u Gi?y, TP Hà N?i

Website: Channguyen.vn

Hotline: 0988.016.220

Link bài vi?t g?c: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/940593/trung-tam-dong-y-da-lieu-chan-nguyen---ke-thua-va-phat-trien-nganh-dong-y-viet-nam

K?t n?i v?i ?ông Y Chân Nguyên

https://twitter.com/dongychannguyen
https://www.instagram.com/dongychannguyen/
https://www.linkedin.com/in/dongychannguyen/
https://www.pinterest.com/dongychannguyen/
https://about.me/dongychannguyen
https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/
https://soundcloud.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.tumblr.com/
https://myspace.com/dongychannguyen/
https://github.com/dongychannguyen
https://trello.com/dongychannguyen
https://www.reddit.com/user/dongychannguyen
https://www.scoop.it/u/da-li-u-ong-y-chan-nguyen
https://www.quora.com/profile/Ch%C3%A2n-Nguy%C3%AAn-1
https://medium.com/@dongychannguyen
https://dongychannguyen.business.site/
https://www.ok.ru/dongychannguyen
https://vk.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/03464404539845157207
https://dongychannguyen.home.blog/
https://www.evernote.com/shard/s551/sh/901a8460-63f0-4719-bd75-213fd9db8e2f/5100063f4d34a9735b40ab95c5260fe3
https://dongychannguyen.postach.io/
https://discussion.evernote.com/profile/411825-dong-y-chan-nguyen/?tab=field_core_pfield_12
https://groups.google.com/d/forum/dongychannguyen
http://www.wikidot.com/user:info/dong-y-chan-nguyen
https://www.flickr.com/people/dongychannguyen/
https://imgur.com/user/dongychannguyen
https://www.instapaper.com/p/dongychannguyen
https://www.plurk.com/dongychannguyen
https://flipboard.com/@dongychannguyen
https://mix.com/dongychannguyen https://www.pearltrees.com/dongychannguyen
https://getpocket.com/@dongychannguyen
https://www.mixcloud.com/dongychannguyen/
https://angel.co/dongychannguyen
https://foursquare.com/dongychannguyen
http://bit.ly/dongychannguyen
https://vi.gravatar.com/dongychannguyen
https://profiles.wordpress.org/dongychannguyen/
https://wordpress.org/support/users/dongychannguyen/
https://www.indiegogo.com/individuals/20662561
https://500px.com/dongychannguyen
https://ask.fm/dongychannguyen
https://kinja.com/dongychannguyen
https://issuu.com/dongychannguyen
https://www.goodreads.com/user/show/95630293-ng-y-ch-n-nguy-n
https://www.couchsurfing.com/people/dongychannguyen
https://www.behance.net/dongychannguyen
https://codepen.io/dongychannguyen/
https://www.slideshare.net/dongychannguyen
https://www.reverbnation.com/dongychannguyen
https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/15218106-dong-y-chan-nguyen
https://www.lonelyplanet.com/profile/dongychannguyen
https://stackoverflow.com/users/11312513/dong-y-da-lieu-chan-nguyen
https://www.threadless.com/@dongychannguyen/activity
https://www.kickstarter.com/profile/dongychannguyen/about
http://scholar.google.com.vn/citations?user=PqE6BHgAAAAJ
https://itsmyurls.com/dongychannguyen
https://www.producthunt.com/@dongychannguyen
http://www.researcherid.com/rid/G-7644-2019
https://orcid.org/0000-0002-8649-697X
https://www.skillshare.com/user/dongychannguyen
http://www.bookmark4you.com/user/3010597-dongychannguyen
https://www.deviantart.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.livejournal.com/profile
http://www.authorstream.com/dongychannguyen/
http://www.folkd.com/user/dongychannguyen
https://share.bizsugar.com/user/profile/dongychannguyen
https://slashdot.org/~dongychannguyen
https://www.buzzfeed.com/dongychannguyen
http://profile.hatena.ne.jp/dongychannguyen/profile
https://dongychannguyen.hatenablog.com/
https://write.as/dongychannguyen/
https://weheartit.com/dongychannguyen
https://www.wishlistr.com/dongychannguyen
https://moz.com/community/users/12924005
https://windowsforum.com/members/dongychannguyen.105583/#about
https://gust.com/companies/dongychannguyen
https://ello.co/dongychannguyen
https://social.microsoft.com/Profile/DongYChanNguyen
https://dongychannguyen.carbonmade.com/
https://www.instructables.com/member/dongychannguyen/
https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AGF33XUM3K7KXC4TOTXT4KDYUURQ
https://gitlab.com/dongychannguyen
https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2991449
https://www.vingle.net/posts/2594168
http://www.23hq.com/DongYChanNguyen/a/about
https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/64223
https://hubpages.com/@dongychannguyen
https://giphy.com/channel/dongychannguyen
https://creator.wonderhowto.com/dongychannguyen/
https://8tracks.com/dongychannguyen
https://n4g.com/user/home/dongychannguyen
https://www.patreon.com/user/creators?u=18974522
https://animeshinbun.com/user/home/dongychannguyen
https://11x2.com/user/home/dongychannguyen
https://www.intensedebate.com/profiles/dongychannguyen
https://stocktwits.com/dongychannguyen
https://www.hotfrog.com/business/al/montgomery/dong-y-chan-nguyen
https://muckrack.com/dongychannguyen
https://www.mobypicture.com/user/dongychannguyen
https://profile.ameba.jp/ameba/dongychannguyen
https://linkhay.com/u/dongychannguyen
http://www.twipu.com/dongychannguyen
http://myfolio.com/dongychannguyen
https://community.boostmobile.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/76999
http://www.abstractfonts.com/members/555505/
https://feedly.com/i/subscription/feed%2Fhttps%3A%2F%2Fchannguyen.vn%2Ffeed
https://www.myvidster.com/profile/dongychannguyen
https://www.play.fm/dongychannguyen
https://tune.pk/user/dongychannguyen
https://www.misterpoll.com/users/482037
http://www.good-tutorials.com/users/dongychannguyen
https://www.referralkey.com/dongychannguyen
http://www.bakespace.com/members/profile/dongychannguyen/743326/
https://www.mapleprimes.com/users/dongychannguyen
http://www.koinup.com/dongychannguyen/skills/
https://public.bookmax.net/users/dongychannguyen
https://www.gamespot.com/profile/dongychannguyen/about-me/
https://able2know.org/user/dongychannguyen/
https://public.tableau.com/profile/dongychannguyen
https://www.openstreetmap.org/user/DongYChanNguyen
https://visual.ly/users/dongychannguyen/portfolio
http://www.magcloud.com/user/dongychannguyen
https://works.bepress.com/dongychannguyen/
https://kenhsinhvien.vn/wall/dongychannguyen.1054741/
https://www.shutterstock.com/g/dongychannguyen
https://thefeedfeed.com/dongychannguyen/
https://www.anphabe.com/profile/dong.chan.nguyen
https://www.pinoyexchange.com/profile/dongychannguyen
https://pbase.com/dongychannguyen/profile
https://www.pbase.com/dongychannguyen/profile
https://en.calameo.com/accounts/5889071
https://getsatisfaction.com/people/dongychannguyen/
http://dongychannguyen.mihanblog.com/
https://layer8.space/@dongychannguyen
https://gab.com/dongychannguyen
https://kemonodon.club/@dongychannguyen
https://framapiaf.org/@dongychannguyen
http://0rz.tw/0ADDU
https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen
https://mastodon.host/@dongychannguyen
https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen
https://ika.queloud.net/@dongychannguyen
https://bitcoinhackers.org/@dongychannguyen
https://mstdn.maud.io/@dongychannguyen
https://snapguide.com/dong-y-chan-nguyen/
https://mastodon.sdf.org/@dongychannguyen
http://www.snnptnt.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://www.transport.gov.za/web/dongychannguyen
http://municipios.rionegro.gov.ar/web/dongychannguyen
http://ca.ictmoh.gov.vn/web/dongychannguyen
http://thanhdoan.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.sarsinaturismo.it/web/dongychannguyen
https://njrs-itd.gov.in/web/dongychannguyen
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/dongychannguyen
https://www.idiger.gov.co/web/dongychannguyen
http://infomobility.tirana.gov.al/web/dongychannguyen
http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://vpdt11-snnptnt.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.jsm.gov.my/web/dongychannguyen/
https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/dongychannguyen
https://www.sire.gov.co/web/dongychannguyen
http://www307.regione.toscana.it/web/dongychannguyen
https://dichvucong.gialai.gov.vn/web/dalieuchannguyen/
https://www.om.acm.gov.pt/web/dongychannguyen/
http://en.baria-vungtau.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://saereport.asttmoh.vn/web/dongychannguyen
https://pnoa.ign.es/web/dongychannguyen
https://agroclima.cenicafe.org/web/dongychannguyen
https://iter.regione.campania.it/web/dongychannguyen/
http://www.camilab.unical.it/web/dongychannguyen
http://rtsla.khai.edu/web/dongychannguyen
http://www.cccbeducacio.org/en/web/dongychannguyen
http://www.ha.ae/web/dongychannguyen
http://www.cened.it/web/dongychannguyen
https://visegrad.eko.org.pl/liferay/web/dongychannguyen
https://adoxx.org/live/web/dongychannguyen
https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/dongychannguyen
http://www.curit.it/web/channguyen
http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/dongychannguyen
https://turismolasiberia.juntaex.es/web/dongychannguyen
http://opr.provincia.caserta.it/web/dongychannguyen
https://www.gcubureau.org/web/dongychannguyen
http://sostrader.it/web/dongychannguyen
http://ww.dolnioblastvitkovice.cz/web/dongychannguyen
http://uslugi.rtyva.ru/web/dongychannguyen
https://www.siose.es/web/dongychannguyen
https://cicdr.pt/web/dongychannguyen/
https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/dongychannguyen
http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/dongychannguyen
http://www.videovivo.it/web/dongychannguyen
https://edu.sepve.org.gr/web/dongychannguyen
https://dongychannguyen.webflow.io/
https://dongychannguyen.over-blog.com/
http://dongychannguyen.simplesite.com/
https://gumroad.com/dongychannguyen
https://dashburst.com/dongychannguyen/

Prethodni
Komentari
Trackback URL: