Izdavač imovine

D?u hi?u mang thai s?m nh?t

D?u hi?u mang thai s?m nh?t

D??i ?ây Khi Sinh ho?t bao lâu Thì có thai? D?u hi?u Có thai s?m nh?t 1

Vi?c th? thai Có th? di?n ra Nhanh chóng D??i ?ây Lúc b?n Sinh ho?t, Lúc tr?ng Cùng v?i tinh trùng Th?y nhau. V?y làm Th? nào ?? bi?t Mình Có Mang thai hay không 1 Cách s?m nh?t? Bài vi?t Nh? sau s? b?t mí cho Các b?n Các Bi?u hi?n Có b?u s?m nh?t D??i ?ây 1, 2 tu?n ??u Sau ?ây Lúc Sinh ho?t. Hãy theo dõi Và ?i t?i Khám c?n th?n s?c kh?e Li?n Lúc M?c Các Hi?n t??ng này b?n nhé.

Ho?t ??ng Sau bao nhiêu ngày thì bi?t Có thai?

R?t ?ông Nh?ng C?p ?ôi ?ang mu?n Có tin vui ??u Quan tâm ??n Vi?c Sau ?ây Lúc Ho?t ??ng bao lâu thì Mang b?u. Trên th?c t?, S? tinh trùng Cùng v?i tr?ng B?t g?p nhau Ph?i ?ã có Th?i k? Và C?n ph?i ?úng Th?i ?i?m m?i Có th? t?o thành h?p t?. V?y tinh trùng G?p tr?ng bao lâu thì th? thai? Tinh trùng Có nguy c? s?ng trong t? cung lâu nh?t là 5 ngày, ch? Ph?i b?n Sinh ho?t trong 5 ngày ?ó thì Kh? n?ng Mang b?u r?t cao. Quá trình th? thai s? m?t Kho?ng 13 – 14 ngày, v?y Nên D??i ?ây Lúc Quan h? 1-2 tu?n, b?n hoàn toàn Có th? bi?t Mình Có b?u hay không C?n c? vào Các Hi?n t??ng Có ch?a s?m.

D?u hi?u Mang thai s?m nh?t Nh? sau 1, 2 tu?n

D??i ?ây Lúc Quan h? bao lâu thì bi?t ?ang có thai? V?i Nh?ng Ch? em, T?t c? ng??i Có kh? n?ng mua que th? thai Sau ?ây 7 ngày Sinh ho?t Nh?m Khám xem Mình ?ã có hay ch?a. N?u que th? hi?n 2 v?ch, xin chúc m?ng, b?n Có tin vui. Th? Nh?ng C?p Lúc Hình th?c này l?i ch?a chính xác l?m Do S? th? thai C?n ph?i Th?i gian Nên b?n Có nguy c? ch? thêm 5-7 ngày n?a ?? th? l?i Và ch? ??i K?t qu?. T?t h?n h?t thì Ph? n? Nên ch? T? 10-14 ngày D??i ?ây Ho?t ??ng m?i th? thai ?? ?ang có Thành qu? chính xác nh?t.

Phía ngoài ra, b?n Có nguy c? T?i Phòng khám Nh?m Khám c?n th?n n?ng ?? hormone hCG (hormone thai k?) trong máu ho?c N??c ti?u ?? bi?t Mình Mang thai hay không. Ki?m tra này r?t chính xác, Có th? Ch?n ?oán s?m Ngay D??i ?ây Giai ?o?n th? thai.

Bình th??ng Nh? sau Lúc Sinh ho?t tu?n ??u, N?u Chú ý theo dõi, b?n Có kh? n?ng Phát hi?n Nh?ng D?u hi?u Có thai 1 Hình th?c ??n gi?n. Theo Nh?ng Bác s? chuyên khoa Kinh nghi?m, N?u nh? Có Các Hi?n t??ng Sau ?ây thì r?t Có nguy c? b?n Có tin vui R?i sau ?ó nhé.

1. Ch?m kinh

Ch?m chu k? kinh nguy?t là D?u hi?u c?a V?n ?? b?t ??u thai nghén. Nh?ng Ch? em ?ang có chu k? kinh nguy?t ??u r?t Hi?u qu? Ch?n ?oán Có ch?a Nh? sau Lúc b?n ?ã B? m?c tr? 5-7 ngày. Thi tho?ng, Lúc th? thai T?i Các ngày 11-12, Có th? b?n s? G?p 1 ít máu h?ng T?i qu?n con Song ?ây là máu báo thai ch? không Ph?i b?n ?i ??n ngày, máu ra r?t ít, trong Kho?ng 1-2 ngày Cùng v?i màu c?ng B?t bình th??ng. B?n C?n L?u tâm nhé, ?ây c?ng là Tình tr?ng Thông th??ng Ph?i không Ph?i quá h?t ho?ng ?âu. V?y Ch?y máu báo thì t?c là b?n ?ã Mang thai Sau ?ó nhé.

2. R?i lo?n ? Khu v?c ng?c

Tri?u ch?ng x?p th? 2 là b?n B?t g?p Thay ??i T?i Khu v?c ng?c. T?i Nh?ng Ph? n? m?i “c?n b?u”, Vùng ng?c Th??ng xuyên s?ng, ?au; qu?ng vú l?n h?n, núm vú tr? C?n ph?i s?m màu Và nhô ra; d? C?m giác ?au Khi S? vào, Có Lúc còn N?i Các m?ch máu. Lý do Do n?ng ?? hormone hCG (hormone thai k?) T?ng cao, khi?n Khu v?c ng?c R?i lo?n hình dáng Cùng Kích th??c. May m?n là D??i ?ây 3 tháng Hi?n t??ng này s? ch?m d?t Vì c? th? t? ?i?u ch?nh n?i ti?t t?.

3. Bu?n nôn

M?t trong Các Hi?n t??ng Có mang s?m trong 1-2 tu?n ??u tiên ti?p theo d? Phát hi?n nh?t là bu?n nôn. ?ây chính là Tri?u ch?ng ?m nghén, b?n ??u c?m Th?y bu?n nôn vào sáng s?m, Có Khi c? ngày, T?c thì c? Khi b?n ch?a h? ?n gì. ?a s? Ch? em ph? n? Có thai ?ã có c?m giác bu?n nôn trong ba tháng ??u thai k? (tam cá nguy?t ??u tiên), Có ng??i kéo dài ?i t?i 4 tháng. Sang ??u tam cá nguy?t th? hai, D?u hi?u này s? Gi?m d?n Và m?t h?n.

4. ?i ?ái R?t ?ông l?n

N?u b?n v?a Ti?u ti?n Sau ??y Tuy nhiên Nhanh chóng M?t Khi D??i ?ây l?i mu?n vào WC l?n n?a, Tuy?t ??i là ban ?êm nhé, ngo?i tr? b?nh lý ?ang có s?n thì ?ây là D?u hi?u b?n Có b?u s?m.

4. M?t m?i

M?t m?i là D?u hi?u Th??ng G?p Khi b?n b??c vào Hi?n t??ng Có ch?a tu?n ??u B?i c? th? Ph?i Ho?t ??ng liên t?c ?? cung c?p ch?t dinh d??ng cho Bào thai Cùng Quá trình Thay ??i n?i ti?t. Tim b?n Có nguy c? ??p nhanh h?n Thông th??ng. Song, Bi?u hi?n này Th??ng B? m?c nh?m l?n Cùng v?i V?n ?? B? ?m hay làm V?n ?? quá s?c hay s?p ?i ??n k? kinh.

5. ??y h?i, táo bón

Lúc b??c vào Th?i k? Có thai s?m ?ã có S? R?i lo?n c?a hormone, n?ng ?? n?i ti?t t? progesterone Nâng cao cao khi?n c? th? c?a b?n, k? c? tiêu hóa Bi?n ??i, áp l?c Vùng x??ng ch?u khi?n b?n d? ??y h?i, táo bón.

6. N??u s?ng Cùng v?i C?m giác ?au, t?a mi?ng ho?c sâu r?ng

Lúc Có mang, b?n Có nguy c? Th?y Các C?p ?? nh? n??u B? m?c Viêm nhi?m, ?au ??n, ch?y máu; t?a mi?ng ho?c sâu r?ng n?ng h?n, m?t Và m?t s?ng húp B?i c? th? M?c sung Lúc t?p trung máu T?i Các mô. B?nh này M?c dù không Tác ??ng T?i Thai nhi Nh?ng b?n Nên ???c ?i?u tr? k?p th?i.

7. Chóng m?t, ng?t x?u

B?n Có kh? n?ng M?c chóng m?t, hoa m?t th?m chí ng?t x?u B?i vì M?t cân b?ng n?i ti?t t? làm cho m?ch máu giãn ra, khi?n l?u thông máu T?ng.

8. C? t? cung ?m ??t

Âm ??o Th??ng xuyên ?m ??t, ra d?ch màu tr?ng trong R?t nhi?u ngày khi?n Ch? em ph? n? Th?y lo l?ng? Tuy nhiên ?ây ch? là Tình tr?ng Thông th??ng Và r?t Có kh? n?ng là Tri?u ch?ng Mang thai tu?n ??u Do Quá trình dày lên c?a thành âm ??o.

9. M?t cân b?ng kh?u v?

1 Hi?n t??ng d? Nh?n di?n nh?t Khi Mang thai là b?n ??t nhiên R?i lo?n kh?u v? nh? thèm chua, thèm cay ho?c nh?y c?m Cùng v?i mùi… Là do Tác ??ng c?a hormone hCG trong Giai ?o?n Có ch?a s? khi?n b?n ?ã có c?m giác thèm ?n Cùng 1 s? D?ng Th?c ph?m ??c bi?t.

10. Nh?y c?m V?i nhi?t ??

B?n Có th? Th?y l?nh cóng Lúc v?a th?c d?y, Nh?ng ch? n?a gi? Nh? sau l?i Khó kh?n ch?u Là do quá nóng. Có nguy c? không C?n ph?i Do th?i ti?t quá th?t Th??ng xuyên mà b?n ?ang tr?i qua Th?i k? Tuy?t nhiên B?i vì R?i lo?n n?i ti?t t? Lúc Có mang.

11. Ti?t ?a s? n??c b?t, ? nóng

D?o g?n ?ây b?n hay ti?t Ph?n l?n n??c b?t ho?c B? ? nóng Th??ng xuyên xuyên? ??ng quá lo l?ng! B?i ?ây Có th? là D?u hi?u cho B?t g?p b?n ?ã Có mang. Bi?u hi?n này r?t ph? bi?n, R?t ?ông bà b?u nào c?ng tr?i qua.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .